Palvelut

Taimi Consulting tarjoaa ympäristökonsultointipalveluita yrityksille ja yhteisöille. Kanssamme homma hoituu nopeasti ja vaivattomasti jo usean vuoden kokemuksella!

Palvelumme ovat:

Ympäristöjärjestelmät ja -suunnitelmat

  • ympäristöjärjestelmä, esimerkiksi ISO 14001 mukainen
  • jätesuunnitelma

Lisätietoja

Ympäristömerkit, ympäristösertifikaatit ja hiilijalanjälkilaskurit

  • Joutsenmerkki
  • EU-Ympäristömerkki eli EU-Kukka
  • ClimateCalc
  • Graafisen Teollisuuden ympäristö- ja laatusertifikaatti

Lisätietoja

Ympäristökoulutus ja -neuvonta

  • esimerkiksi henkilökunnan koulutus
  • ympäristömerkkeihin ja -sertifikaatteihin kuuluva koulutus

Lisätietoja

Ympäristösertifikaatit

Tarjoamme apua erilaisten ympäristösertifikaattien hankinnassa. Sertifikaattien avulla yritys vähentää ympäristökuormaansa ja parantaa kilpailukykyään markkinoilla. Pyrkimyksenämme on tehdä sertifikaattien hankkimisesta yritykselle mahdollisimman helppoa.

Joutsenmerkki
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Joutsenmerkkiä voi hakea niin tuotteita valmistava yritys kuin myös palveluita tarjoava yritys, kuten esimerkiksi hotelli, ravintola tai siivouspalvelu. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja sen avulla kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Merkki myös ohjaa kuluttajia ja muita ostajia valitsemaan ympäristön kannalta paremman vaihtoehdon. Joutsenmerkin avulla yritys vähentää huomattavasti ympäristökuormaansa ja lisää näin myös kilpailuetuaan markkinoilla.

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki (YouGov Norge AS, tammikuu 2013) sekä Suomen viidenneksi arvostetuin brändi (Taloustutkimus Oy ja Markkinointi&Mainonta: Bränditutkimus 2014). Kuluttajat valitsevat mielellään Joutsenmerkityn tuotteen tai palvelun.

Lue blogistamme, miten Joutsenmerkin hakuprosessi etenee.

EU-ympäristömerkki
EU-Ympäristömerkki eli EU-Kukka on Euroopan Unionin yhteinen ympäristömerkki, joka on Euroopassa myönnetty yli 1500 yritykselle. EU-Ympäristömerkki myönnetään tuotteelle tai palvelulle kunkin tuoteryhmän kriteerien mukaisesti. Tuoteryhmiä on 30, mm. painotuotteet, majoituspalvelut sekä teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineet. EU-Ympäristömerkin kriteerit ovat asetettu sellaisiksi, että vain 10-20 % tuoteryhmän sisällä voi saada merkin - näin joukosta erottuvat ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut.

ClimateCalc
ClimateCalc on painolaitosten oma hiilijalanjälkilaskuri. Sen avulla voidaan laskea koko painotalon sekä yksittäisen painotuotteen hiilijalanjälki perustuen elinkaariarviointiin. Tämän hiilijalanjälkimittarin avulla voidaan minimoida painotalon ilmastovaikutukset ja määrittää yrityksen ilmastohyvitteen määrä.

Green Office
WWF:n Green Office on toimistojen oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset, julkishallinto tai järjestöt voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja pienentää ekologista jalanjälkeään. Luontoa, energiaa ja materiaaleja säästämällä voi saavuttaa myös taloudellisia säästöjä.

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti
Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on graafisen alan toimijoille tarkoitettu työkalu organisaation laajuiseen ympäristöasioiden hallintaan ja parantamiseen. Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on työmäärältään kevyehkö ja hinnaltaan edullinen ympäristösertifikaatti, ja sopii siten erityisesti graafisen alan pienille yrityksille. Sertifikaatti pohjautuu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin, ja on helppo laajentaa ISO 14001 -sertifikaatiksi.

Ympäristöjärjestelmällä kehität systemaattisesti organisaatiosi toimivuutta. Se vahvistaa organisaatiosi imagoa, tunnistaa ja vähentää ympäristövaikutuksia, parantaa työturvallisuutta ja saa aikaan kustannussäästöjä.

Graafisen tuotannon laatusertifikaatti
Graafisen tuotannon laatusertifikaatti on graafisen alan toimijoille tarkoitettu työkalu organisaation laajuiseen laadunhallintaan ja laadun parantamiseen. Laatusertifikaatti on työmäärältään kevyehkö ja hinnaltaan edullinen laatusertifikaatti, ja sopii siten erityisesti graafisen alan pienille yrityksille. Kriteerit pohjautuvat ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimuksiin ja on helppo laajentaa ISO 9001 -sertifikaatiksi.

Laatujärjestelmällä kehität systemaattisesti organisaatiosi toimivuutta. Se parantaa laatua, edistää tiedonkulkua, saa aikaan kustannussäästöjä ja lisää pitkän aikavälin kannattavuutta.

ISO 14001 Ympäristöjohtamisjärjestelmä
ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöasioidenhallintajärjestelmästandardi. Standardi määrittää kriteerit ympäristöjohtamisjärjestelmälle, joka voidaan sertifioida kolmannen osapuolen toimesta. Standardin mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä auttaa niin organisaation johtoa kuin myös henkilöstöä ympäristöpäämäärien tavoittamisessa, ja on viesti ulkopuolelle, että organisaaio hallitsee ympäristövaikutuksensa.

ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä on mahdollista luoda alasta riippumatta, ja se sopii sekä teollisuus- että palvelualoille. ISO 14001 on käytössä 171 maassa, ja sertifikaatteja on myönnetty maailmanlaajuisesti yli 300 000.

Standardin vaatimuksia päivitetään säännöllisesti. Nyt on käynnissä laaja päivitys, joka julkaistaan loppuvuonna 2015. Lue lisää uudistuksesta blogistamme.

ISO 22000 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä
ISO 22000 standardissa määritellään vaatimukset elintarviketurvallisuusjohtamisjärjestelmän toeteuttamiselle. Standardin mukainen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on mahdollista sertifioida kolmannen osapuolen toimesta. Standardin avulla organisaatio osoittaa hallitsevansa tuotteisiinsa liittyviä elintarviketurvallisuusuhkia, jotta kuluttajan on turvallista nauttia elintarviketta.

Standardi on sovellettavissa niin pienille kuin suurille elintarvikealan toimijoille kaikissa elintarvikkeen toimitusketjun vaiheissa.

Ympäristösuunnittelu ja -konsultointi

Tarjoamme apua yrityksen ympäristöpolitiikan suuntaviivojen laadinnassa sekä ympäristökuorman pienentämisessä. Tämä onnistuu esimerkiksi kokonaisvaltaisen ympäristösuunnitelman avulla. Jätesuunnitelma puolestaan auttaa ja ohjaa yritystä jätteiden synnyn ehkäisyssä sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden jatkokäsittelyssä.

Ympäristösuunnitelma
Ympäristösuunnitelmassa yritys käy järjestelmällisesti läpi toimintansa ja sen ympäristövaikutukset. Sen avulla yritys saa tietoonsa ympäristön kannalta ongelmallisimmat kohdat ja löytää niihin hallintakeinot ympäristön säästämiseksi. Huolellisesti laaditulla ympäristösuunnitelmalla yritys voi saavuttaa taloudellista hyötyä materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästämällä. Yritys voi ympäristösuunnitelman avulla kehittää omaa ympäristöosaamistaan ja -vastuutaan. Laadimme yrityksen tarpeisiin sopivan suunnitelman, jonka avulla yrityksen on helppo toimia ympäristövastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jätesuunnitelma
Jätesuunnitelmassa kartoitetaan kaikki yrityksessä syntyvät jätevirrat sekä keinot jätteen synnyn ehkäisemiseksi, uudelleenkäytön ja kierrättämisen lisäämiseksi sekä jätteiden turvalliseen loppusijoituksen takaamiseksi. Laadimme yrityksen tarpeisiin sopivan jätesuunnitelman, jonka avulla materiaalien tehokkaalla käytöllä voidaan saada aikaan myös taloudellisia säästöjä.

Ympäristökoulutus ja -neuvonta

Tarjoamme ympäristökoulutusta ja -neuvontaa yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta.

Räätälöimme koulutuksen sisällön vastaamaan yrityksen toiveita. Voimme esimerkiksi tulla vetämään yritykseen ympäristöteemapäivää, luomaan kierrätysohjeet työntekijöiden kanssa tai vaikkapa antamaan peruskoulutusta ympäristöasioista uuteen yritykseen. Tarjoamme koulutusta myös erilasiin ympäristösertifikaatteihin liittyen.