Ympäristötavoitteet osaksi toiminnan kehittämistä

Nykypäivänä on yhä tärkeämpää olla tietoinen oman toiminnan sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Sen lisäksi, että tietää minkälaisia päästöjä omasta toiminnasta aiheutuu, täytyy tietää, mitä tapahtuu toimintaketjun eri vaiheissa. Missä ja miten käytettävät raaka-aineet valmistetaan ja mitä tapahtuu tuotteille sen jälkeen, kun ne lähtevät asiakkaille. Asioita kannattaa kuitenkin lähteä parantamaan omasta toiminnasta käsin ympäristötavoitteiden avulla.

1. Sisäinen viestintä ja työntekijöiden kuuleminen

Jotta toimintaa saadaan kehitettyä, on sisäinen viestintä ehdottoman tärkeää. Työntekijöillä voi olla mielessään mahtavia ideoita toiminnan kehittämiseksi ja siksi työntekijöille kannattaa antaa mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja näitä ajatuksia on hyvä kuunnella. Kun toimintaa lähdetään kehittämään kollektiivisesti, yhdessä koko yrityksen voimin, voidaan päästä parempiin lopputuloksiin.

Kuunnelkaa, mitä muilla on sanottavana ja
poimikaa ideat talteen toiminnan kehittämiseksi!

2. Yhdessä suunnittelu ja tekeminen

Toimintaa ei siis ikinä kannata lähteä kehittämään yhden ihmisen voimin. Pohditaan yhdessä millaisia ovat juuri oman yrityksen arvot ja missio. Minkälaisia tavoitteita ja arvoja sidosryhmillä ja asiakkailla on? Keskustelun pohjalta voidaan lähteä valitsemaan juuri näihin arvoihin sopivia tavoitteita. Kun yhdessä luodaan järjestelmä ja kirjataan ylös ympäristötavoitteet, tuloksia on helpompi lähteä tavoittelemaan. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että jokainen yrityksessä sitoutuu niiden saavuttamiseen, ja alusta asti yhdessä tekeminen on tässä apuna.

Ympäristötyötä ja sille asetettuja tavoitteita ei kannata pitää erillään yritystoiminnasta ja päivittäisestä työnteosta vaan ne kannattaa ujuttaa mukaan jo olemassa oleviin työskentelytapoihin ja järjestelmiin. Tarkoituksena on kehittää yritystoimintaa ja mahdollistaa oppiminen, ei lisätä työtaakkaa pitämällä ympäristöasiat erillisenä, ylimääräisenä taakkana, joka on pakko vain hoitaa.

Pohtikaa yhdessä, mitkä ovat juuri teidän yrityksellenne sopivia tavoitteita!
Sitoutukaa tiiminä tavoitteiden saavuttamiseen!

suunnitella

3. Tavoitteiden priorisointi

Ympäristötavoitteita valitessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat juuri omalla alalla tärkeitä ympäristönäkökohtia. Näistä valitaan muutama prioriteettitavoite ja lähdetään tavoittelemaan parannuksia näillä alueilla. Ajan kuluessa ja toiminnan kehittyessä voidaan valita uusia, yksityiskohtaisempia tavoitteita. Esimerkiksi aluksi pyritään tehostamaan jätteiden lajittelua ja seuraamaan energiankulutusta. Kun nämä saadaan toimimaan, pyritään vähentämään kulutusta, jolloin voidaan saavuttaa myös taloudellista säästöä.

Kun ympäristötavoitteita valitaan, on hyvä keskittyä sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteisiin. Näitä varten on hyvä kirjata ylös tavoitteellinen mutta realistinen aikajana, jonka aikana tavoitteet pyritään saavuttamaan. Aikajanaa voidaan päivittää tarpeen mukaan. Tavoitteiden kannattaa olla motivoivia mutta ei liian ylivoimaisia saavuttaa.

Valitkaa lyhyen ja pitkän aikavälin prioriteettitavoitteet ja
tarkentakaa tavoitteita toiminnan kehittyessä!

4. Seuranta ja viestiminen

Tavoitteiden saavuttamista on tärkeää seurata aika-ajoin. Kuukausittaisisiin palavereihin onkin hyvä varata hetki ympäristöasioiden läpikäymiseen. Mietitään missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa. Kun tavoitteisiin on päästy, siitä kannattaa olla aidosti iloinen ja ylpeä. Se motivoi luomaan uusia tavoitteita.

Ympäristövastuun kannalta toiminnan läpinäkyvyys on tärkeässä asemassa. Toiminnan läpinäkyvyyttä voi parantaa esimerkiksi raportoimalla ja viestimällä ulospäin omasta toiminnasta, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Kommunikaation pelaaminen on tärkeää yrityksen sisällä, mutta myös sen ulkopuolella. Kun ulkoinen viestintä on kunnossa, vältytään viherpesuluuloilta.

Juhlistakaa tavoitteiden saavuttamista ja
viestikää niistä myös yrityksen ulkopuolelle!

5. Toiminnan kehittyminen

Ympäristötavoitteet ja niiden järkevä asettaminen ovat siis tärkeässä roolissa yrityksen ympäristötoimintaa kehitettäessä. Kun toiminnassa seurataan näitä askelia, päästään tavoitteisiin tehokkaammin ja pienemmällä vaivalla. Toiminnan kehittämisessä kannattaa pitää mielessä jatkuvan parantamisen periaate. Kun päämääriä saavutetaan, asetetaan tilalle uusia päämääriä ja näin toiminta kehittyy jatkuvasti.

tavoitteet